Vrijwilligersbeschrijvingen afd. zwemmen

Vrijwilligersbeschrijvingen

AC leden

De AC (activiteitencommissie) organiseert/ regelt/ helpt bij alle nevenactiviteiten om het zwemmen en waterpolo heen. Het is een belangrijke afdeling. De volgende activiteiten worden georganiseerd:

 • Sinterklaas
 • Pasen
 • Avondvierdaagse
 • Zwemkampen
 • Cathering tijdens wedstrijden

TERUG naar overzicht

Voorzitter Zwemafdeling

De voorzitter is verantwoordelijk voor de zwemcommissie. Taken die hij/zij uitvoert zijn het algemene overzicht van de zwemcommissie houden, de zwemcommissievergadering in goede banen leiden en de zwemcommissie aansturen en enthousiasmeren. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op en zorgt dat er besluiten worden genomen. Hij/zij leest de notulen door en controleert deze. Verder houdt de voorzitter in de gaten of de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd, of de zwemcommissie zich aan het beleidsplan houdt en deze uitvoert. Daarnaast verzorgt de voorzitter de eindredactie van officiële stukken die de zwemcommissie opstelt. De voorzitter helpt waar nodig zwemcommissieleden en heeft eigen projecten, die (i.o.m. de zwemcommissie) bedacht en uitgevoerd worden. Hij/zij is op de hoogte van de taken van alle zwemcommissieleden en zorgt ervoor dat die taken worden uitgevoerd. Als voorzitter ben je representatief, wat inhoudt dat de voorzitter vaak als woordvoerder van de commissie optreedt, het aanspreekpunt is en contact legt met externe partijen.

Takenlijst

● Voorzitten van zwemcommissievergaderingen;
● Voorbereiden van zwemcommissievergaderingen (o.a. agenda samenstellen);
● Het bewaken van het beleid dat gevoerd wordt binnen de zwemcommissie;
● Het bijwonen van bestuursvergaderingen;
● Onderhoudt contact met het bestuur en communiceert belangrijke voorstellen en/of besluiten van het bestuur/zwemcommissie tijdig met het bestuur/zwemcommissie;
● Representatieve functie naar buiten toe;
● Binnen de zwemcommissie het aanspreekpunt;
● Aanspreekpunt voor leden;
● Onderhoudt contact met vrijwilligers.

TERUG naar overzicht

Secretaris

De secretaris is de eerste contactpersoon voor iedereen buiten de zwemvereniging. Daarnaast behoort ook een aantal administratieve taken tot de functie. Zo heeft de secretaris – bij afwezigheid van de notulist – de taak om de notulen te maken van de zwemcommissievergadering. Ook het schrijven en mailen van brieven en uitnodigingen is onderdeel van de functie. Hij/zij is daarnaast de contactpersoon voor ingekomen e-mailberichten of briefpost voor de zwemcommissie en verzorgt de uitgaande e-mailberichten en post.

Takenlijst
● Fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe partijen;
● Contact onderhouden met andere zwemverenigingen;
● Wedstrijduitnodigingen versturen;
● Ontvangen wedstrijduitnodigingen bespreken met de trainers;
● Het beantwoorden van vragen en mails aangaande de zwemcommissie;
● In januari/februari het jaarverslag van de zwemcommissie opstellen;
● Bij afwezigheid van de voorzitter het voorzitterschap waarnemen;
● Het documenteren en archiveren van stukken en andere belangrijke documenten, aangaande de zwemcommissie (dit zoveel mogelijk digitaal);
● Notuleren van de vergaderingen, bij afwezigheid van de notulist;
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen.

TERUG naar overzicht

Penningmeester

De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de zwemcommissie. Verder legt hij/zij het financiële beleid van de zwemcommissie vast in de jaarbegroting. De financiële verantwoording, alsmede de jaarbegroting, dienen ter goedkeuring te worden aangeboden aan de penningmeester van het bestuur en de leden van de zwemcommissie.

Takenlijst
● Coördinatie en aansturing van financiële zaken, aangaande de zwemcommissie;
● Beheer vermogen en financiën zwemcommissie;
● Bewaken van budgetten;
● Verzorgen van de boekhouding van de zwemcommissie;
● Opstellen begroting en een contributievoorstel doen (i.o.m. de penningmeester van het bestuur);
● Opstellen van het financieel jaarverslag;
● Controleren en tijdig betalen van facturen en declaraties;
● Innen boetes en betalen van vergoedingen;
● Bijhouden administratie van boetes en vergoedingen;
● Innen van administratiekosten waar nodig;
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen.

TERUG naar overzicht

PR-medewerker

De PR-medewerker is lid van de sponsorcommissie en geeft intern en extern informatie en voorlichting over de zwemafdeling binnen Deltasteur en onderhoudt contacten met de sponsors en lokale media. Hij/zij doet de public relations. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: brochures/folders schrijven (t.b.v. het werven van nieuwe leden) en wedstrijduitslagen en/of wedstrijdverslagen schrijven voor plaatsing in de lokale media en op de website van Deltasteur.

Takenlijst
• Is lid van de sponsorcommissie en vertegenwoordigt hierin de zwemafdeling;
• Stelt samen met de sponsorcommissie één keer per drie jaar het sponsorplan bij;
• Zorgt jaarlijks vanuit de sponsorcommissie voor een activiteitenplan en is hierbij verantwoordelijk voor de input vanuit de zwemafdeling;
• Wekelijks wedstrijduitslagen en/of wedstrijdverslagen aanleveren voor de eigen site en aan diverse lokale media;
• Onderhoudt vanuit de sponsorcommissie contact met de lokale media;
• Onderhoudt vanuit de sponsorcommissie contact met de sponsors en maakt duidelijke schriftelijke afspraken conform het sponsorplan;
• Actief werven van sponsors voor de zwemvereniging;
• Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen.

TERUG naar overzicht

Notulist

Van de notulist wordt verwacht dat hij/zij een ordelijke en relevante samenvatting maakt van de bijgewoonde zwemcommissievergadering. Tijdens de vergadering is het van belang om goed te luisteren en te noteren wat voor alle zwemcommissieleden van belang is om te weten. Na de vergadering formuleert de notulist dit kort en bondig, zodat iedereen op de hoogte is van wat er is afgesproken. De notulist dient overzichtelijk te werk te gaan; waarbij duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende onderdelen van de vergadering. Daarnaast is het van belang dat de notulist objectief blijft en zijn/haar eigen mening achterwege laat.

Takenlijst
● Notuleren tijdens zwemcommissievergaderingen;
● Actie- en besluitenlijst bijhouden en verspreiden van vergaderingen;
● De notulen mailen naar de zwemcommissieleden en de secretaris van het bestuur;
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen.

TERUG naar overzicht

Hoofd Sterrenplan

De coördinator (hoofd) van het Sterrenplan is verantwoordelijk zijn voor de organisatorische werkzaamheden die nodig zijn om de Sterrenplan van IJsselmuiden en Kampen perfect op elkaar te laten aansluiten. Het ‘hoofd Sterrenplan’ onderhoudt contacten tussen de twee Sterrenplannen en communiceert naar ouders toe wat er speelt binnen het Sterrenplan.

Takenlijst
● Afstemmen afspraken tussen de twee Sterrenplannen;
● Het bijwonen van zowel zwemcommissie- als trainersvergaderingen;
● Verantwoordelijk voor het samenstellen van de trainersgroep (i.s.m. coördinatoren) van het Sterrenplan;
● Deze trainers laten screenen door coördinator en af en toe zelf ook aanwezig zijn;
● Overleggen met ervaren trainers (selectie/recreatief) om een paar keer per jaar trainersgroep Sterrenplan meer aspecten van het training geven te leren;
● Het bewaken, laten doen, van de in- en uitstroom van kinderen bij het Sterrenplan;
● Er op toezien dat er een volledige administratie is die betrekking heeft op:
1. gegevens zwemmers/zwemsters Sterrenplan;
2. aanwezigheid van trainers;
● Zorgen voor een plan van aanpak om zwemmers/zwemsters te werven, gericht op een continue instroom van nieuwe zwemmers/zwemsters en hij/zij laat dit plan uitvoeren.

TERUG naar overzicht

Hoofd recreatief

De persoon die de ‘hoofd recreatief’ functie bekleedt binnen de zwemcommissie, bewaakt de algehele gang van zaken binnen de recreatief-afdeling van de zwemafdeling. De recreatief-afdeling bestaat uit een groep zwemmers die niet elke week meerdere trainingen willen volgen en geregeld wedstrijden bezoeken, maar uit een groep zwemmers/zwemsters die puur voor recreatieve doeleinden hun baantjes willen zwemmen. Echter, ook voor de groep binnen de recreatief-afdeling die nog wel af en toe een wedstrijd mee wil zwemmen, ligt er een passend aanbod. In een zwemseizoen wordt een aantal wedstrijden aangewezen door het hoofd recreatief waaraan de recreatieve zwemmers mee kunnen doen. Dit wordt ook door deze persoon tijdig gecommuniceerd.

Groep die hieronder vallen zijn:
Master, recreatieve en trimzwemmers
Ik Zwem Plan Kampen en IJsselmuiden

Takenlijst
● Mogelijkheid aan zwemmers bieden om aan wedstrijden deel te nemen;
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen;
● Zorgen voor gemotiveerde trainers die passende trainingen maken en geven;
● Er op toezien dat er een up-to-date administratie is voor in- en uitgaande stroom zwemmers en trainers;
● Samen met coördinator Minioren en coördinator Selectie de in- en uitstroom zwemmers bewaken;
● Onderhouden van contact met ouders van zwemmers < 16 jaar.

TERUG naar overzicht

Afvaardiging Wedstrijdinschrijvers/officials

De vertegenwoordiger van de wedstrijdzaken richt zich voornamelijk op de inschrijving van wedstrijden. Deze wedstrijden worden tussen de wedstrijdinschrijvers verdeeld en dit wordt tijdig gecommuniceerd met de coördinatoren van de groepen waarvan zwemmers deelnemen aan de betreffende wedstrijden.

Takenlijst
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen;
● Het voorzitten en bijwonen van vergaderingen van wedstrijdinschrijvers;
● Verdelen in te schrijven wedstrijden onder wedstrijdinschrijvers;
● Bewaken dat uitnodigingen op de site staan;
● Zorgen voor afstemming tussen coördinatoren/trainers en wedstrijdinschrijvers wie er ingeschreven worden;
● Rol afgevaardigde officials op zich nemen in zwemcommissievergaderingen;
● Afstemmen tussen wedstrijdinschrijvers en officials wie waar naar toe gaat;
● Neemt wensen mee – vanuit vergaderingen tussen wedstrijdinschrijvers – naar zwemcommissie.

TERUG naar overzicht

Afdeling Jeudgzaken

De zwemcommissie Jeugd werkt samen met de coördinator van de Miniorenselectie en voert de algemene taken omtrent de Miniorenselectie uit. Dit houdt in dat algemene informatie omtrent wedstrijdinschrijvingen, vervoer naar wedstrijden, organisatie van Miniorenwedstrijden, tenues, e.d. gecommuniceerd wordt naar ouders en vragen hierover beantwoord of doorgestuurd worden naar de verantwoordelijke personen. De afdeling Jeugd werkt nauw samen met de coördinator om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen goed begeleid worden in de Miniorentijd en in het bijzonder de ouders van net ingestroomde kinderen.

Takenlijst
● Eerste wedstrijden van zwemmers begeleiden (info boekje + mail naar ouders);
● Vragen over tenues en tassen van nieuwe Minioren doorspelen;
● Algemene vragen ouders van Minioren-Junioren;
● Activiteiten Minioren-Junioren afstemmen met Activiteitencommissie (AC) en trainers, communicatie daartussen;
● Thuiswedstrijden Minioren inschrijven;
● Minioren limiet ‘uit’ inschrijven, in overleg met trainers ;
● Geregeld overleg met Miniorencoördinatoren.

TERUG naar overzicht

Afvaardiging Activiteitencommissie

De AC organiseert activiteiten die voor de hele vereniging, zwemmen en waterpolo, bedoeld zijn. De vertegenwoordiger van de AC die in de zwemcommissie plaatsneemt, heeft als hoofdtaak de zwemcommissie op de hoogte te brengen van de te geplande activiteiten en wensen vanuit de zwemcommissie mee te nemen richting de AC. De vertegenwoordigde AC zorgt voor de afstemming van activiteiten tussen de zwemcommissie en trainers, gedurende een zwemseizoen.

Takenlijst
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen;
● Het bijwonen van AC-vergaderingen;
● Zorgt voor een afstemming van activiteiten voor de zwemafdeling, gedurende een zwemseizoen;
● Neemt wensen van de zwemcommissie mee naar de AC.

TERUG naar overzicht

Vertegenwoordigde zwemmers

De vertegenwoordiger van de zwemmers zorgt er voor dat wensen en opmerkingen van zwemmers bij de zwemcommissie terecht komen. Deze zwemmer/zwemster dient elke week te trainen om zo goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de zwemselectie.

Takenlijst
● Het bijwonen van zwemcommissievergaderingen;
● Zwemmers stimuleren om wensen, klachten en opmerkingen te uiten en dit vervolgens over te brengen aan de zwemcommissie;
● Komen met ideeën t.a.v. activiteiten voor de zwemselectie.

TERUG naar overzicht

Vervoerscommissie

De vervoerscommissie coördineert het vervoer voor uitwedstrijden. Het coördineren van het vervoer is een leuke functie, die door iedere betrokken ouder uitgevoerd kan worden. Wij zijn een team van vier betrokken ouders, twee uit Kampen en twee uit IJsselmuiden. De vervoerscommissie gaat ervan uit, dat zonder bericht van ouder of zwemmer iedereen eigen vervoer heeft en gezamenlijk vanaf het zwembad vertrekt.

Zwemmers die in Kampen wonen, vertrekken gezamenlijk vanaf zwembad De Steur in Kampen.
Zwemmers die in IJsselmuiden wonen, vertrekken gezamenlijk vanaf zwembad Sonnenberch in IJsselmuiden. Zwemmers die buiten Kampen of IJsselmuiden wonen, mogen op eigen gelegenheid naar uitwedstrijden.

Takenlijst
• Voor de officials en trainers wordt voor vervoer gezorgd, want zonder deze mensen is een wedstrijd niet mogelijk. Voor de ploegleiding en de officials doen wij een beroep op de ouders en zwemmers die naar desbetreffende wedstrijd gaan;
• De vervoerscommissie ontvangt een mail van de wedstrijdinschrijver met daarop de namen van de zwemmers, officials en ploegleiding die mee gaan naar desbetreffende wedstrijd. Deze lijst krijgen wij ruim van te voren aangeleverd.
• Zwemmers die geen vervoer hebben, vragen zelf via de mail vervoer aan via vervoer.zwemmen@deltasteur.nl;
• Zorgen dat voor deze zwemmers vervoer wordt geregeld;
• Voor de Swimkick-wedstrijden gelden andere regels. Wij bellen deze ouders om te vragen of ze vervoer hebben voor hun kind.

Op de dag van de wedstrijd zorgen wij dat de vervoerslijst bij de ploegleiding of een ouder aanwezig is. Zo kan er worden gecontroleerd of alle zwemmers aanwezig zijn. Gezamenlijk vertrek is noodzakelijk, zodat de ploegleiding weet wie er wel en niet is. Dit voorkomt onnodige kosten (boetes) van ziekmeldingen e.d. In heel uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze regel. Dit kan alleen na overleg met de vervoerscommissie. Als iedereen bij toerbeurt rijdt, worden taken en kos¬ten (vervoerskosten) eerlijk verdeeld over alle ouders!

TERUG naar overzicht

Hoofdtrainer selectie

Van de hoofdtrainer wordt verwacht dat hij/zij minimaal 20 uur per week inzetbaar is voor de zwemvereniging. Deltasteur heeft in totaal 14 trainingsuren tot haar beschikking, waarvan drie uren in de ochtend. De hoofdtrainer is direct verantwoordelijk voor alle technische en organisatorische werkzaamheden – conform het beleidsplan -, betreffende de selecties die hij onder zijn hoede heeft. De hoofdtrainer beschikt over het vermogen om de zwemmers te motiveren en te stimuleren en hen op technisch gebied aanwijzingen te geven om zwemtechnieken aan te leren, dan wel te verbeteren en te optimaliseren.

Takenlijst
● Het trainen van de (jeugd)selectie;
● Het begeleiden en coachen van de (jeugd)selectie tijdens trainingen en wedstrijden;
● Het samenstellen en selecteren van de jeugdselectie (daarnaast geregeld zwemmers voor de voorselectie (laten) ‘scouten’ bij het Sterrenplan);
● Jaarlijks samenstellen van de selectieteams, eventueel in overleg met de andere trainers;
● Jaarlijks inventariseren wat de doelstellingen en ambities zijn van de zwemmers uit de (jeugd)selectie;
● Onderhoudt contact met de secretaris over aangenomen/afgewezen wedstrijden;
● Het bijwonen van zowel zwemcommissie- als trainersvergaderingen.

TERUG naar overzicht

Trainer Sterrenplan

Het sterrenplan is bedoeld voor kinderen vanaf diploma a of 5 jaar. Deze kinderen zwemmen 2 jaar bij het Sterrenplan. Het sterrenplan is bedoeld om op spelende wijs vaardigheden van de zwemles verder uit te bereiden. Gericht op de wedstrijdslagen wordt er getraind en geleerd.

Doel van de functie

De trainer Sterrenplan zorgt ervoor dat kinderen plezier houden in het zwemmen. Daarnaast wordt er ook verwacht dat de kinderen wat leren op zwemgebied. Deze lerende functie is belangrijk voor zwemmers die verder willen met de wedstrijdtak van deze sport.

Verantwoording

Direct aan de coördinator Deltasteur Sterrenplan Kampen of IJsselmuiden

Kerncompetenties

 • Kinderen plezier laten houden in zwemmen.
 • Mail lezen.
 • Per blok maximaal 10% afwezig. (Zie functie omschrijving)
 • Herkenbaarheid aan het bad (Zie functie omschrijving)
 • Badkleding aan (Zie functie omschrijving)
 • Afmelden (Zie functie omschrijving)
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Indien mogelijk hulp bieden bij activiteiten die worden georganiseerd door/voor het Sterrenplan
 • Inspraak hebben in lessen organisatie

Functieomschrijving

 1. Trainen geven.
  Trainen geven aan de kinderen die bij het Sterrenplan zwemmen.
 1. Observeren van Kinderen
  Of kinderen de juiste zwemslagen toepassen.
  De algemene conditie van de kinderen.
 1. Herkenbaarheid aan het bad
  De trainer is verplicht om het t-shirt van Deltasteur met Trainer gedrukt op de achterkant te dragen tijdens de trainingsuren samen met een kortebroek.
 1. Ook de badkleding (Zwembroek of Zwempak) is een must. Dit voor oefeningen in het water en eventuele calamiteiten.
 2. Het helpen bij de ladderwedstrijden.
 3. Het volgen van Roak-cursussen.
 4. Aanwezigheid trainingen
  Van de trainer wordt verwacht dat zij maximaal aanwezig is. Afmelden kan natuurlijk (maximaal 1 keer per blok). Uitzonderingen daar gelaten (i.o.m. Coördinator)

Bevoegdheden

 • Zelfstandig de training geven die aangeleverd wordt door de coördinatoren.
 • Zorg dragen voor de kinderen tijdens de trainingsuren.

Functie-eisen

 • Minimale leeftijd 12 jaar.
 • Affiniteit met zwemmen.
 • Goede communicatieve vaardigheden.

TERUG naar overzicht

Trainer IkZwemPlan

Het IkZwemPlan is bedoeld voor kinderen vanaf diploma a of 8 jaar. Deze kinderen zwemmen tot hun 16 jaar bij het IkZwemPlan. Het IkZwemPlan is bedoeld om op trainende wijs vaardigheden van het Sterrenplan verder uit te bereiden. Gericht op de wedstrijdslagen en keerpunten wordt er getraind en geleerd. 

Doel van de functie

De trainer IkZwemPlan zorgt ervoor dat kinderen plezier houden in het zwemmen. Daarnaast wordt er ook verwacht dat de kinderen wat leren op zwemgebied. Deze lerende functie is belangrijk voor zwemmers die verder willen met de wedstrijdtak van deze sport.

Verantwoording

Direct aan de coördinator Deltasteur IkZwemPlan Kampen of IJsselmuiden

Kerncompetenties

 • Kinderen plezier laten houden in zwemmen.
 • Mail lezen.
 • Herkenbaarheid aan het bad (Zie functie omschrijving)
 • Badkleding aan (Zie functie omschrijving)
 • Afmelden (Zie functie omschrijving)
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Indien mogelijk hulp bieden bij activiteiten die worden georganiseerd door/voor het IkZwemPlan
 • Inspraak hebben in lessen organisatie

Functieomschrijving

 1. Trainen geven.
  Trainen geven aan de kinderen die bij het IkZwemPlan zwemmen.
 1. Observeren van Kinderen
  Of kinderen de juiste zwemslagen toepassen.
  De algemene conditie van de kinderen.
 1. Herkenbaarheid aan het bad
  De trainer is verplicht om het t-shirt van Deltasteur met Trainer gedrukt op de achterkant te dragen tijdens de trainingsuren samen met een kortebroek.
 1. Ook de badkleding (Zwembroek of Zwempak) is een must. Dit voor oefeningen in het water en eventuele calamiteiten.
 2. Het helpen bij de Spetterstrijden.
 3. Het volgen van Roak-cursussen.
 4. Aanwezigheid trainingen
  Van de trainer wordt verwacht dat zij maximaal aanwezig is. Afmelden kan natuurlijk (maximaal 1 keer per 2 maand). Uitzonderingen daar gelaten (i.o.m. Coördinator)
 1. Mee helpen met trainingslijnen in en uit het water te halen
 2. Toezicht houden aan het bad tot dat de kinderen uit het water zijn, zowel voor, tijdens of na de training.

Bevoegdheden

 • Zelfstandig de training geven die aangeleverd wordt door de coördinatoren.
 • Zorg dragen voor de kinderen tijdens de trainingsuren.

Functie-eisen

 • Minimale leeftijd 14 jaar.
 • Affiniteit met zwemmen.
 • Goede communicatieve vaardigheden.

TERUG naar overzicht

Assistent-trainer selecties

Van de assistent-trainer wordt verwacht dat hij de hoofdtrainer assisteert. Afhankelijk van kennis, vaardigheden en tijd wordt deze functie in overleg met de trainers ingevuld. U werkt conform het beleidsplan. De assistent-trainer vult diverse werkzaamheden voor de trainers uit ter verbetering en optimalisatie van de zwemmers.

Takenlijst
● De taken worden met de hoofdtrainer afgestemd.

Wedstrijdinschrijver

Op dit moment zijn we met 5 wedstrijdinschrijvers. We schrijven ongeveer 110 selectiezwemmers in voor wedstrijden.

Binnen Deltasteur is een grote zwemselectie die aan verschillende wedstrijden deelneemt:

 • Swimkick
 • Regionale 10-kamp
 • Miniorencircuit
 • Jaargang finale wedstrijden
 • Limietwedstrijden
 • Competitie wedstrijden
 • Clubkampioenschappen
 • Overijsselse kampioenschappen
 • NJJK en NK’s

In deze oproep voor de functie ‘wedstrijdinschrijver’ gaan wij niet in op de aard van de wedstrijden. Wel willen wij onder de aandacht brengen dat ons doel is om ieder kind wedstrijden aan te bieden op zijn/haar eigen niveau. Dit houdt in dat gedurende het jaar vele wedstrijden worden bezocht en de zwemmers hiervoor door ons moeten worden ingeschreven.

Wat houdt het inschrijven van wedstrijden in:

Inschrijven

Wij werken in het KNZB computerprogramma “Splash” met “Team Manager” en “Meet Manager”.“Team Manager” wordt gebruikt voor het inschrijven van wedstrijden.

In “Meet Manager” moet de programmastructuur worden opgebouwd voor een thuiswedstrijd (elke wedstrijd zijn deze programma’s beschikbaar op papier en te koop voorafgaand aan de wedstrijd).

De inschrijvingen gaan altijd in overleg met Mike Bennink (minioren) en/of Henri Kragt (junioren en ouder). Mike en Henri leveren de deelnemerslijsten aan zodat wij als wedstrijdinschrijvers weten welke zwemmer naar welke wedstrijd gaat.

We hebben als wedstrijdinschrijvers een verdeling gemaakt wie welke wedstrijd inschrijft, zodat het voor iedereen duidelijk is welke inschrijver welke wedstrijd inschrijft.

Het inschrijven op zich is niet moeilijk en het is niet van belang of je wel of geen zwemachtergrond hebt. Wel is het belangrijk dat je stipt en precies kunt werken.

Bijhouden van gegevens

Ieder kind wil graag ingeschreven worden met zijn PR = persoonlijk record. Het is niet fijn als wij een langzamere tijd gebruiken waardoor de zwemmer/zwemster in een verkeerde serie wordt ingedeeld. Om het “Splash” systeem up-to-date te houden, stuurt degene die de wedstrijd heeft ingeschreven het uitslagenbestand (hierin staan alle gezwommen tijden) door naar alle andere wedstrijdinschrijvers, zodat iedereen de tijden kan importeren. Dit lijkt een hele klus, maar het is nog geen 5 minuten werk. Ook wijzigingen in gegevens of invoeren van leden die een startnummer hebben gekregen behoort tot de taken om het programma actueel te houden. Al deze gegevens worden door de ledenadministratie doorgemaild. Het is een kwestie van de mail in de gaten houden om deze taak uit te kunnen voeren.

Afmelders doorgeven

Mocht een zwemmer zich afmelden voor een wedstrijd, dan stuurt de wedstrijdinschrijver een mail naar de afzegger terug waarin staat dat de afmelding in behandeling wordt genomen en hij/zij wordt uitgeschreven.

Namen doorgeven aan de ledenadministratie

Aan alle wedstrijden hangt een kostenplaatje. De ledenadministratie incasseert het bedrag, nadat wij de gegevens (wie zwemt welke slagen in welke wedstrijd) per zwemmer/zwemster hebben aangeleverd.

Namen doorgeven aan de vervoerscommissie

De vervoerscommissie zet zich in om indien nodig vervoer te regelen. Zij krijgt van ons de vervoerslijst toegestuurd, zodat ze weet wie voor welke wedstrijd(en) zijn ingeschreven.

Namen doorgeven aan onze VOF

Een wedstrijd kan niet doorgaan als er geen officials zijn. Onze VOF (Vereniging Official Functionaris) wordt om die reden gevraagd om officials te leveren. Meestal zijn deze officials ouders van kinderen die aan desbetreffende wedstrijd meedoen.

De wedstrijdinschrijvers moeten aan onze VOF doorgeven welke zwemmers aan welke wedstrijd meedoen. De VOF vraagt vervolgens de officials.

Hulp bij thuiswedstrijden regelen

Bij thuiswedstrijden hebben we mensen nodig om te helpen. We hebben dan nodig: mensen die de gezwommen tijden invoeren, een speaker, een voorstarter, kaartjeslopers, mensen die voor de catering zorgen, mensen die zich bezighouden met het opbouwen en afbouwen van het bad, mensen die kunnen helpen met het plaatsen van stoelen en mensen die willen helpen opruimen.

TERUG naar overzicht

Randzaken Thuiswedstrijden

Regelen:

● badopbouw en afbouw          (zwemmers en ouders)
● stoelen neerzetten en opruimen ( inschrijver met hulp aanwezige ouders)
● speaker
● voorstarter
● kaartjeslopers (broertjes/zusjes van zwemmers, soms ouders)
● computerinvoer -Splash-
● medailles;  stickeren, lint eraan maken, medaillebord en 1/2/3/blokken (wedstrijd inschrijver)
● verkoop programma’s
● koffiejuf/catering J  (wedstrijdinschrijvers)
● boodschappen voor catering  (doet meestal de wedstrijdinschrijver)
● iemand bij valse start lijn posten (ouders vragen)
● na de wedstrijd opruimen en vuilniszakken weggooien. (komt meestal neer op aanwezige deltasteur  vrijwilliger aanwezig bij wedstrijd)

TERUG naar overzicht

Vereniging Official Functionaris (VOF)

● Het registeren van de officials in de vereniging.
● Het controleren van de juiste gegevens van de officials op de site (zie zwemofficial website)
● Het doorgeven van (adres)wijzigingen aan de ROC. (Regio Official Functionaris)
● Het doorgeven wanneer een official lid wordt van een andere vereniging.
● Het doorgeven wanneer een official stopt.
● Het bijhouden van data en evt. functies van het fungeren van de officials.
● Indien blijkt uit de registratie dat officials niet of nauwelijks fungeren(minimaal 4x), informeren of ze eventueel ook afgevoerd willen worden.
● Het ervoor zorg dragen dat ALLE officials regelmatig fungeren.
● Het uitnodigen van officials voor het fungeren bij wedstrijden.
● Het samenstellen van een jury bij een zwemwedstrijd, die door uw vereniging georganiseerd wordt.
● Het onderhouden van contacten met de ROC.
● De VOF krijgt bericht (nog in ontwikkeling) van de ROC als een official voor een of meerdere regiowedstrijden is uitgenodigd om te fungeren. De official kan niet meer worden opgenomen in de verenigingsopgave bij de inschrijving voor de betreffende wedstrijden.
● Werven nieuwe officials bij de vereniging.
● Het door kandidaten 4, 2, J en K laten invullen en ondertekenen van de cursusaanvragen.
● Het verzenden van de cursusaanvraagformulieren aan de ROC..
● Het informeren van de kandidaten over het verplichte KNZB lidmaatschap, de kledingvoorschriften voor officials (witte lange broek en een wit shirt) en de benodigde hulpmiddelen (stopwatch, fluit, klembord).
● Officials die belangstelling hebben voor een of mee andere bevoegdheden (3, 2, J, K, 1) stimuleren, activeren en laten fungeren in die andere bevoegdheid en die belangstelling kenbaar maken aan de ROC.
● Het coördineren beoordeling van officials.

  1. bijhouden aantal keren gefungeerd als a4, 4, a2, aJ of aK;
  2. Organiseren i.s.m. collega VOF van andere vereniging beoordeling van a4 4 (word automatisch door de regio gedaan naar 3 keer funtioneren), 4 3, aJ J, aK K (1e beoordeling);
  3. zorgen voor beoordelingsformulier;
  4. beoordelingsformulier sturen naar ROC;
  5. bij ROC aanvragen van 2e beoordeling voor 2 of K

● Het eventueel laten verlengen of aanpassen van official kaarten.
● Het overdragen van werkzaamheden aan nieuwe VOF.
● Het melden aan de ROC van deze nieuwe overdracht.
● Het doorgeven van deze taakomschrijving aan nieuwe V.O.F.

TERUG naar overzicht

Tijdwaarnemer

Een official/tijdwaarnemer is de tijdwaarnemer bij een wedstrijd. Een belangrijke schakel van de wedstrijd. De tijdwaarnemer klokt de zwemtijden van een zwemmer. Voorafgaand aan de krijg je altijd eerst een wedstrijduitleg van de scheidsrechter. Deze geeft per tijdwaarnemer aan waar je voor en na de pauze staat. Je klokt de zwemmers vanaf het startschot, klokt de tussentijd bij het keerpunt en je klokt de eindtijd. Een mooie manier om de wedstrijd van heel dichtbij te beleven

Takenlijst

● Je volgt een cursus van vijf avonden (van 2 uur), cursus tijdwaarnemer
● Na afsluiting van de cursus fungeer je minimaal één wedstrijd als schaduwtijdwaarnemer voor je zelf als tijdwaarnemer bij de wedstrijden kan worden ingezet
● Je bent op de hoogte van de zwemreglementen (Is onderdeel van de cursus tijdwaarnemer)
● Eenmaal tijdwaarnemer, dan kun je ook verder gaan met een cursus voor starter of scheidsrechter
● Je bent bij een aantal wedstrijden aanwezig als tijdwaarnemer, zowel bij thuis- als uitwedstrijden

TERUG naar overzicht

Speaker

• Minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn voor de juryvergadering;
• Bij aanvang wedstrijd de aanwezige verenigingen welkom heten;
• Meedelen wanneer er in het programma een pauze is;
• Meedelen of er in de wedstrijd met een voorstart wordt gewerkt;
• Oproepen van de zwemmers (naam en vereniging) om zich te melden bij de voorstart;
• Zwemmers benoemen die klaar staan bij de startblokken (alleen voornaam);
• Omroepen wanneer en waar de uitslagen worden opgehangen;
• Niet onbelangrijk: meedelen dat het bijna pauze is;
• Na de wedstrijd alle officials en aanwezigen bedanken.

TERUG naar overzicht

Invoer tijden (Splash) tijdens de wedstrijd

Je zit in de jurykamer en voert de gezwommen tijden van iedere individuele zwemmer in de computer in, nadat de jurysecretarissen deze op goede baanvolgorde hebben gelegd en de tijden zijn gecontroleerd, de uitslagenen diskwalificaties moeten daarna nog worden gezien en goedgekeurd door de scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd worden de tijden naar de betreffende verenigingen en de KNZB  gestuurd.

TERUG naar overzicht

Schoonmaken zwemzaal IJsselmuiden

Waar gezwommen wordt, moet ook worden schoongemaakt.Help om de huurkosten zo laag mogelijk te houden en maak de zwemzaal schoon op maandag, donderdag en vrijdag in IJsselmuiden. Per keer 15 minuten werk en hoe meer helpers, hoe lager de huurkosten en dus de contributie.

TERUG naar overzicht

Coördinator Sterrenplan

Kern/doel van de functie

Coördineren en het begeleiden van het Sterrenplan Kampen of IJsselmuiden

Plaats in de organisatie

Ontvangt leiding van het hoofd Sterrenplan

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

 1. Coördineren, van het Sterrenplan in zijn algemeenheid
 2. Verrichten van administratieve werkzaamheden.
 3. Contact met ouders, trainers en kinderen
 4. Uitvoeren van werkzaamheden van algemene aard.
 5. Deelnemen aan overlegvormen.
 6. Draagt het trainer/coach shirt
 7. Draagt zorg voor het reilen en zeilen binnen het Sterrenplan.
 8. Heeft affiniteit met zwemmen.

Uitwerking in activiteiten

 • Draagt zorg voor het instrueren, begeleiden en controleren trainers van het sterrenplan
 • Houd aanwezigheidslijsten trainers bij
 • Draagt zorg voor betaling trainers
 • Plant trainers vergaderingen en zit deze ook voor
 • Verwerkt aanwezigheidslijsten kinderen
 • Speelt informatie door naar ledenadministratie daar waar nodig (nieuwe aanmeldingen, door stroming naar het ik zwem plan, juiste informatie ledenlijst).
 • Beantwoord de mail van sterrenplan
 • Controleert de ledenlijsten
 • Maakt mede de nieuwsbrief
 • Neemt deel in begrotingsbesprekingen
 • Koppelt informatie terug aan het Hoofd sterrenplan
 • Neemt deel in overleg met andere coördinatoren en hoofd Sterrenplan
 • Maakt/verbetert de trainingen
 • Maakt de jaarplanning
 • Begeleid stagiaires daar waar nodig
 • Neemt deel aan/maakt bijzondere trainingen/ spellen/ thema dagen
 • Neemt deel in de ladderwedstrijd commissie
 • Staat ouders te woord daar waar nodig.
 • Is tussenpersoon AC

Zelfstandigheid

Voert de werkzaamheden zelfstandig uit binnen gestelde normen. Er is terugval mogelijk op het hoofd Sterrenplan.

Sociale Vaardigheden

Tact, kunnen luisteren, en overredingskracht zijn vereist in de contacten met de trainers, ouders, en kinderen. Corrigeert daar waar nodig de trainers.

Is enthousiast in het tot stand brengen van zijn/haar taak.

Uitdrukkingsvaardigheden

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in verband met het leiding geven en in contacten treden met ouders en trainers.

TERUG naar overzicht

Coördinator IkZwemPlan Kampen en/of IJsselmuiden

Functieomschrijving:

De coördinator van het IkZwemPlan zal verantwoordelijk zijn voor de organisatorische werkzaamheden die nodig zijn om het IkZwemPlan van IJsselmuiden en/of Kampen goed te laten verlopen. De ‘Coördinator’ van het IkZwemPlan’ onderhoudt contacten tussen trainers, ouders, en het IkZwemPlan Kampen en weet wat er speelt binnen het IkZwemPlan.

 

Tevens gelden de eisen voor Zwemtrainer IkZwemPlan

Takenlijst

 • Minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn in het zwembad
 • Verantwoordelijk voor het samenstellen van de trainers van het IkZwemPlan IJsselmuiden;
 • Zorgen voor een administratie werkzaamheden die betrekking heeft op:
 1. Verantwoordelijk voor bijhouden van presentielijsten en gegevens van zwemmer(ster)s van het IkZwemPlan (;
 2. Verzorgen van presentielijsten van trainers
 • Na afloop van de training minimaal 15 minuten blijven totdat je er zeker van weet dat er geen zwemmers meer in het zwembad aanwezig zijn, zodat je dan nog aanwezig bent als aanspreekpunt voor ouders. Als zwemclub blijven wij verantwoordelijk voor de zwemmer(ster)s die nog aan het omkleden zijn.
 • Overleggen met ervaren recreatief trainers om meer van elkaars training geven te leren;
 • Het bewaken van de in- en uitstroom van kinderen bij het IkZwemPlan;
 • Mede verantwoordelijk voor de organisatie van de “Spetterstrijd”

TERUG naar overzicht

Coördinator Miniorenselectie/Junioren-Seniorenselectie

Functieomschrijving

De coördinator Miniorenselectie/Junioren-Seniorenselectie is meerdere uren per week bezig met de trainingen en de voorbereiding hiervan. De coördinator is verantwoordelijk voor de selecties die hij onder zijn hoede heeft. Hij stemt de voortgang van de zwemmers af met de hoofdtrainer. En stemt jaarlijks tijdig met de oudste Minioren af wat zij mogen verwachten als zij Junior worden. De trainer beschikt over het vermogen om de zwemmers te motiveren en te stimuleren en hen op technisch gebied aanwijzingen te geven om zwemtechnieken aan te leren, dan wel te verbeteren en te optimaliseren.

Takenlijst

 • Het trainen van de Miniorenselectie/Junioren-Seniorenselectie;
 • Het begeleiden en coachen van de Minioren tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Het afstemmen met de hoofdtrainer over de voortgang van de zwemmers en de ontwikkeling van de trainingsschema’s;
 • Jaarlijks samenstellen van de teams, eventueel in overleg met de andere trainers;
 • Jaarlijks inventariseren wat de doelstellingen en ambities zijn van de zwemmers uit de Miniorenselectie;
 • Onderhoudt contact met de secretaris over aangenomen/afgewezen wedstrijden;
 • Het bijwonen van zowel zwemcommissie- als trainersvergaderingen.

TERUG naar overzicht

Sponsorcommissie

Ingevuld door: Arjan Kanis (zwemmen), Erik van Dijk (waterpolo), Rita de Man (bestuur), vacant zwemmen, vacant waterpolo

Functieomschrijving
De Sponsorcommissie bestaat uit vijf leden. Twee vertegenwoordigd vanuit het zwemmen, twee vanuit de waterpolo en de PR-medewerker. Zij ondersteunen bij de sponsoring. Dit houdt in dat zij actief donateurs en sponsoren werft, zorgen voor de uitvoer van de tegenprestaties, onderhouden contacten met de sponsors en stellen het sponsorplan op. Daarnaast maken zij een activiteitenplan om vroegtijdig aan te haken bij een activiteit ter ondersteuning.

Takenlijst
● Jaarlijks samenstellen van een activiteitenplan;
● Stelt samen met de sponsorcommissie één keer per drie jaar het sponsorplan bij;
● Bijhouden van de sponsorpagina op de website;
● Onderhoudt vanuit de sponsorcommissie contact met de lokale media;
● Onderhoudt vanuit de sponsorcommissie contact met de sponsors en maakt duidelijke schriftelijke afspraken conform het sponsorplan;
● Actief werven van sponsors voor de vereniging;
● Het bijwonen van zwem- of waterpolocommissievergaderingen.

TERUG naar overzicht

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog