Bestuur actiepagina

UPDATE:  8 maart 2017

Beste leden van Deltasteur,

Sinds de laatste update van 14 december en nu heeft veel plaatsgevonden. In dit bericht proberen we hier een korte toelichting op te geven ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van later deze maand.

Er zijn diverse overleggen en vergaderingen geweest binnen het bestuur en met de zwem- en waterpolocommissie. Er is gesproken over de strategie, hoe te handelen, welke mogelijkheden er zijn en over hoe we als vereniging het beste met de ontstane situatie om kunnen gaan. Hierbij hebben we juridisch advies ingewonnen en heeft erelid Jan Bultman samen met de Sportraad opgetreden als mediator tussen Deltasteur en Sportfondsen Nederland. Dit alles heeft (nog) niet tot resultaat geleidt. De starre houding van zowel Sportfondsen Nederland en Gemeente Kampen duurt onverminderd voort en daarmee blijft de impasse in stand.

Al deze overleggen en pogingen hebben dus niet geleid tot een verbetering van de te abrupte en te hoge stijging van de badwatertarieven. De mogelijkheden voor verdere onderhandelingen met Sportfondsen raken uitgeput. Door de huidige situatie van de enorm gestegen badhuur worden we dit jaar al geconfronteerd met een flink begrotingstekort. Dit ondanks de door de commissies voorgestelde en op korte termijn te realiseren maatregelen om het te kort niet al te hoog te laten oplopen. Jullie begrijpen dat deze situatie niet lang kan voortduren.

Op de aankomende ALV wijden we hier verder over uit en zal een pakket aan maatregelen gepresenteerd worden waarmee we in de komende jaren tot een sluitende begroting kunnen komen. Deze maatregelen liggen met name op het vlak van het verder terug dringen van de verschillende uitgaven, zoals het inkorten van trainingen en het verlagen van trainersvergoedingen. Onvermijdelijk hierbij is het verhogen van de contributie. Door de ontstane situatie worden we simpelweg gedwongen tot deze maatregelen, zij het met enorme tegenzin. Zolang de huurtarieven onaangepast blijven, is een contributieverhoging pijnlijk genoeg onvermijdelijk. Dat we beter invulling moeten geven aan het genereren van extra inkomsten, door middel van bijvoorbeeld sponsorgelden, hoort daar naar ons inzien ook bij.

Op de aankomende ALV zullen we met jullie op constructieve wijze in gesprek willen gaan over de genoemde punten. Daarnaast willen we een begrotingsvoorstel voor de komende tijd voorleggen, die op een extra ALV later dit jaar dan moet worden bekrachtigd.

Wij rekenen op jullie begrip en nodigen jullie van harte uit voor de ALV op donderdag 23 maart om 20.30 uur in het gebouw De Regenboog van de gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

Hartelijke groet, het bestuur van Deltasteur.

Kampen, 8 maart 2017

 

UPDATE: 14 december

Zie hiervoor bericht: https://deltasteur.nl/2016/12/14/reactie-deltasteur-op-krantenberichten/

Update : 8 december 2016

Hierbij wederom een kort bericht van het bestuur, deze keer over de planning van de trainingen voor alle afdelingen voor begin 2017.

U zult vast wel begrijpen dat de onverzettelijke houding van SFN wat betreft de gevraagde tarieven en de weigering door de gemeente van het nemen van mede verantwoordelijkheid voor de situatie en ons daarbij de helpende hand te bieden, zorgt voor een grote onzekerheid bij het bestuur over de te betalen tarieven in de afgelopen periode en ook nu nog. Dit alles brengt met zich mee dat het niet eenvoudig is om tot een planning te komen voor de trainingen in het nieuwe zwembad.

We hebben woensdagavond 7 december, na uitvoerig overleg met de verschillende geledingen, besloten om de ingeslagen weg te blijven volgen, namelijk het streven naar een trainingsintensiteit die de huidige heel dicht benadert, zonder dat daar een grote contributie verhoging het gevolg van is. Wij zijn van mening dat hiermee de belangen van jullie, de sporters, het beste gediend zullen zijn.

Deze uitgangspositie willen we nu dan verder gestalte geven door middel van een weloverwogen, gedegen planning van de trainingen van de verschillende afdelingen, op een wijze die passend is voor een vereniging met serieuze sportieve ambities.

Deze planning zullen wij nog deze week sturen aan SFN en we verwachten daar op korte termijn een reactie op te ontvangen. Wanneer er overeenstemming is bereikt, zullen we hierover de leden inlichten en de overeengekomen planning ook inhoudelijk bekend maken. Mochten er onverhoopt toch aanpassingen nodig zijn, dan buigen wij ons hier over en wordt e.e.a. vervolgd. Ook in de wat verdere toekomst blijft het mogelijk dat het bestuur de planning aanpast om daarmee in te spelen op de omstandigheden van dat moment.

De contributie blijft hiermee in eerste instantie ongewijzigd, op een jaarlijkse indexatie (consumentenprijsindex) na, zoals we dat ook alsmaar voor ogen hebben gehad.  Wanneer de komende tijd de omstandigheden daar alsnog om vragen, zullen we een eventuele wijziging van de contributie voorbereiden en deze altijd eerst voorleggen aan de leden op een ALV. Een mogelijkheid hiervoor zou kunnen zijn de ALV die zoals elk jaar georganiseerd wordt ergens in maart.

We rekenen op jullie begrip en steun, want, zoals eerder gezegd, we blijven ons inzetten voor een betaalbare zwemsport in Kampen.

 

Update : 2 december 2016

Beste leden van Deltasteur,

Hierbij een kort bericht van het bestuur, aangaande de onderhandeling over de te betalen tarieven in het nieuwe zwembad.

Er heeft de afgelopen weken erg veel plaatsgevonden: verschillende overleggen met alle geledingen van de club, in verschillende samenstellingen, gesprekken met gemeente, SFN, jurist, zwembaden in de omgeving, communicatie via o.a. mail en whattsapp.

De huidige situatie is dermate ingewikkeld dat we als bestuur denken er goed aan te doen om onze positie steeds aan te passen aan de actuele omstandigheden, zoals die zich op enig moment voordoen. We kijken ook wat verder vooruit, maar het is onvoorspelbaar hoe het zal lopen. We hebben enkele scenario’s uitgewerkt, waarbij we nadrukkelijk voor al onze leden willen inzetten op een trainingsintensiteit die de huidige heel dicht benadert, zonder dat daar een grote contributie verhoging het gevolg van is. De trainings indeling die we met SFN overeen hopen te komen, zal bekend worden gemaakt wanneer er overeenstemming is bereikt.

We willen inhoudelijk hier nu niet verder op in gaan, daarmee is deze zaak niet gediend. Uiteraard begrijpen wij dat leden graag snel meer duidelijkheid zouden willen hebben, dat willen wij ook, maar die is er op dit moment simpelweg niet.

We blijven ons best doen en inzetten voor een betaalbare zwemsport in Kampen.

Bestuur Deltasteur

Update : 10 november 2016

Nog steeds geen toenadering met Sportfondsen Nederland. We worden door Susanne Dekker (Jurist) bijgestaan in onze gesprekken.
Er staan voor de komende week de volgende gesprekken gepland:

– Maandag 14 november 2016, overleg met Wethouder Meijering (Sport).
– Dinsdag 15 november 2016, overleg met Sportfondsen Nederland.

Update : 3 november 2016

-Bijgewerkt FAQ document: Hier te lezen

Update : 1 november 2016

Actiepunten
– Dinsdag 1 november: Contact met SFN voor voorstel.
– Contact met Sportraad .
– Woensdag 2 november 19.15 (Honk): gesprek Susanne Dekker (jurist).
– Dinsdag 8 november (Gemeentehuis): Bijwonen gemeenteraad.
– Donderdag 10 november 20.00 (Honk): bestuursvergadering; o.a. nieuwe actiepunten definiëren.
– Zaterdag 12 november: Nieuwsbericht op de website en via nieuwsbrief.

FAQ document opgesteld: Hier te lezen (Wordt constant bijgewerkt)

Notulen van de ALV op 20 okt 2016: Hier te lezen

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog