Uitnodiging 40ste Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Geschreven op 3 maart 2024

Uitnodiging 40ste Algemene Ledenvergadering Deltasteur

Datum: Donderdag 21 maart 2024
Tijd: 20:15 uur
Plaats:  – Broederweg 32 – Kampen

Agenda

1. Opening / vaststellen agenda
2. Mededelingen.
3. Ingekomen & uitgaande stukken
4. NotulenALV mrt. 2023
5. Bestuurssamenstelling en schema herverkiezing
6. Versterking en vacatures bestuursfuncties
7. Jaarverslag zwemcommissie
8. Jaarverslag waterpolocommissie
9. Jaarverslag penningmeester
10. Verslag kascommissie
11. Nieuwe kascommissie
12. Definitieve begroting lopend jaar plus begroting 2025

13. Aanschaf ETW (€4500,-) van positief saldo op afrekening 2023
ETW (elektronische tijdwaarneming (Zwemafdeling)
14. Aankondiging Nieuwe website via SportLink (opgenomen in begroting)

15. Huldiging jubilarissen Deltasteur. >25 jaar lid.
16. Rondvraag
17. Sluiting

Notulen ALV maart 2023: Notulen-30mrt2023
Jaarverslag Zwemcommissie:
Jaarverslag Waterpolocommissie: 
Cijfers 2023 en begroting 2024 op te vragen via secretaris.bestuur@deltasteur.nl (wordt 1 week voorafgaand aan ALV verstuurd)Bestuurssamenstelling maart 2024 (punt 5 van agenda)

Herkiesbaar Herkiesbaar per
Voorzitter Bestuur Gerard Welten Nee Niet
Vice voorzitter Bestuur Dennis Wildeboer nvt April-26
Secretaris Bestuur Sylvia Segveld-Peffer nvt April-26
Penningmeester Bestuur Vacant nvt Nvt
Notulen/algemeen lid Mieke Deuten nvt April-25
Voorzitter Zwemmen Vacant nvt
Voorzitter Waterpolo Dennis Wildeboer nvt April-26
_________________________________
Met Vriendelijke Groeten,

Gerard Welten 

Voorzitter bestuur Deltasteur
 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog