Reactie Deltasteur op krantenberichten

Geschreven op 14 december 2016

Beste leden van Deltasteur,

In de bijlage (hieronder) vinden jullie een brief met een (deels vrij geëmotioneerde) uiteenzetting van hoe Deltasteur de onderhandelingen over de nieuwe huurtarieven met de gemeente en Sportfondsen Kampen en de daardoor ontstane impasse heeft ervaren.

Deze brief hebben we opgesteld na de persberichten van afgelopen weekend, die ons inzien niet recht doen aan het werkelijke karakter van de situatie en hoe de verantwoordelijkheden liggen.

Door deze brief vanavond rond te sturen aan pers, media, gemeente, sportraad en Sportfondsen willen we bereiken dat iedereen er beter van doordrongen raakt welke impact de tariefsverhoging op onze vereniging heeft en van ons grote ongenoegen over de hele gang van zaken kent.

Uiteraard willen we jullie, de leden, ook op de hoogte stellen van de inhoud van deze brief, niet om een discussie aan te wakkeren maar om te tonen welke inspanningen het bestuur verricht om te komen tot een redelijke oplossing voor de situatie.

Is een oplossing hiermee dichterbij gekomen? We hopen dat van harte, maar er valt helaas niets meer over te zeggen dan alleen dat.

Voorlopig zal er geen extra contributie verhoging worden doorgevoerd, dat kan ook pas als deze eerst wordt voorgelegd aan de leden tijdens een ALV, want we vechten nog altijd voor huurprijzen die een betaalbare zwemsport met redelijke contributies mogelijk maken.

Namens het bestuur.

 

 

BRIEF AAN GEMEENTERAAD EN KRANTEN

Beste lezers,

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2016 verschenen er in de pers interviews met Han de Rooij, voorzitter van Zwem- en Waterpolovereniging Deltasteur, over de huurprijzen van het nieuwe zwembad De Steur. Deze geven wat ons betreft een veel te rooskleurig beeld weer over de rol van Sportfondsen Nederland (SFN) en de gemeente Kampen. Deze brief is een reactie daarop.

We voelen ons meer dan beduveld. Een terugblik maakt duidelijk waarom:

In de opmars naar het nieuwe zwembad heeft Deltasteur op geen enkel moment inzicht gekregen in de te verwachten huurtarieven van het nieuwe zwembad De Steur. SFN en de gemeente Kampen gingen alleen onderling om de tafel en kwamen zo tot afspraken, zonder Deltasteur hierbij te betrekken. Wij hebben nooit inspraak gekregen en zijn nooit gehoord, wat betreft de hoogte van de nieuwe tarieven. 

‘Vergelijkbare tarieven’ is het toverwoord gebleken waarmee we aan het lijntje werden gehouden. Toen enkele maanden voor de opening van het nieuwe zwembad de tarieven werden gedeeld met Deltasteur, bleek het feitelijk om een verdubbeling van de tarieven te gaan! De uitgaven voor badhuur zullen stijgen van €30.000 naar €65.000 euro per jaar, per 1 januari. Ongekend! De leden van Deltasteur (ruim 450) heb een lawaaipetitie aangeboden aan de gemeenteraad, maar deze gaf niet thuis en verwees naar SFN. 

SFN gaf ook niet thuis. Elke poging van Deltasteur om tot een fatsoenlijke, in plaats van een schandalige, stijging van de huurtarieven te komen, ketste af. Sterker nog, SFN bleek doodleuk ook nog een wedstrijdtarief voor de waterpolo- en zwemwedstrijden te hebben bedacht. Dit bleek bovendien ook nog eens het  dubbele te zijn van het nieuwe trainingstarief! Met als argument dat er in de aanbesteding geen sprake zou zijn geweest van het gegeven dat de vereniging op de zaterdagavond gebruik zou maken van het zwembad. 

Werkelijk onredelijk, omdat waterpolo- en zwemwedstrijden nu eenmaal gehouden dienen te worden buiten de reguliere openingstijden.

Er is bij SFN geen beweging te bespeuren richting Deltasteur om samen tot billijke tarieven te komen, ook niet na verwoede pogingen van onze kant.

In de nabije toekomst is dit ook niet te verwachten, omdat er  in de  overeenkomst tussen gemeente en SFN staat dat de gemeente garant staat voor een eventueel begrotingstekort. Dit alles is afgesproken zonder de grootste afnemer, namelijk onze zwemvereniging, daarin te betrekken. Daarmee vervalt voor SFN elke noodzaak om ons ook maar iets tegemoet te komen. En de gemeente blijft Deltasteur maar terugverwijzen naar SFN. 

Deze “van-het-kastje-naar-de-muur-politiek” heeft tot grote frustratie bij het bestuur en de leden van Deltasteur geleid. Het maakt dat wij ons niet meer welkom voelen in het nieuwe zwembad. Dit wordt bovendien alleen maar versterkt door het moeizame proces van onderhandelingen over een eigen clubruimte in de directe nabijheid van het zwembad, waar ook geen schot in zit.

We voelen ons momenteel dan ook meer een melkkoe, dan de grootste klant van SFN. Sommige politici vinden dat wij ondankbaar reageren en lastig doen, als we protesteren over de verdubbeling van de tarieven. Hoe krom is dat? Welke sportvereniging zou niet in opstand komen als ze geconfronteerd worden met dergelijke nare verrassingen? Wie zou daar niet, net zoals wij,  uitermate teleurgesteld en gefrustreerd over raken? Helemaal niemand toch?

In de vele overleggen die wij hierover als bestuur met onze commissies hebben gehad, zijn een aantal scenario’s uitgewerkt om inzichtelijk te krijgen of de schade eventueel toch nog te beperken valt.  Hieruit zijn voor ons 2 punten helder geworden:

 • In geen van deze scenario’s zal de vereniging in staat zijn de 65.000 euro per jaar op te hoesten en dus zal de gemeente het dan ontstane tekort aan SFN moeten aanvullen;
 • In elk van deze scenario’s doet de vereniging ongewenste concessies, waarmee de huidige sportieve ambities in het gedrang kunnen komen. 

Voorbeelden van maatregelen zijn: trainingsduur terugbrengen, trainingen schrappen, groepen naast elkaar proppen in het kleinere bad, warming-up buiten het bad, herenteams op gescheiden dagen trainen, minder tijd voor wedstrijden etc. Het zijn allemaal noodmaatregelen, die tot gevolg kunnen hebben dat we niet meer met de top van Nederland kunnen meedraaien met onze zwemmers en waterpolospelers en die ten koste gaan van het gezellige clubgevoel . En dat is eeuwig zonde! Deltasteur zet menigmaal per jaar Kampen op de kaart met sportieve prestaties en dient met gehandicaptenzwemmen en het sterrenplan ook een maatschappelijk nut.

Het hart wordt op deze manier uit onze bloeiende vereniging gesneden, uitgerekend door de twee partijen die bij uitstek de zwemsport in Kampen een warm hart zouden moeten toedragen! Onverteerbaar wat Deltasteur betreft.

De overgang naar het nieuwe zwembad loopt hiermee voor de grootste gebruiker, zwemvereniging Deltasteur, uit op een fiasco en daarmee heeft de nieuwste Kamper Ui het licht gezien. Wij hopen dat wij met deze brief jullie hebben kunnen doordringen van de ernst van deze situatie voor onze club en van de verantwoordelijkheid die zowel gemeente als SFN hiervoor dragen.

Het bestuur van Deltasteur,

Han de Rooy, voorzitter bestuur.

Gerjan Wezenberg, secretaris bestuur

Peter, penningmeester bestuur

Martijn Karel, voorzitter waterpolo afdeling.

Gerard Welten, voorzitter zwemafdeling.

Mike Bennink, voorzitter sterrenplan

Mieke Deuten, activiteiten commissie

Henrietta Schutte, vertrouwenspersoon en notulist bestuur.

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog