Uitnodiging 30ste Algemene ledenvergadering Deltasteur Kampen.

Geschreven op 29 januari 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 30ste Algemene Ledenvergadering van Deltasteur op donderdag 3 maart om 20.15 uur in het gebouw De Regenboog van de gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
4. Notulen ALV juni 2015*
5. Jaarverslag zwem-,/ waterpolo-, en activiteiten- commissie*.
6. Jaarverslag penningmeester 2015**
7. Verslag kas commissie
8. Nieuwe kascommissie
9. Definitieve begroting lopend jaar + voorlopige begroting 2017**
10. Samenstelling bestuur:

Functie

Naam

In bestuur

Aftredend

Her- verkiesbaar

Voorzitter

Han de Rooi

1992

April 2017

n.v.t.

Secretaris

Gerjan Wezenberg

2014

April 2017

n.v.t

Vice-voorzitter en Voorzitter zwemmen

Gerard Welten

2009

April 2018

n.v.t.

Penningmeester

Peter

2009

April 2018

n.v.t.

Voorzitter waterpolo

Martijn Karel

2014

April 2017

n.v.t.

Notulist bestuur

Henrietta Schutte

2014

April 2017

n.v.t.

Algemeen lid bestuur

Mike Bennink

2014

April 2017

n.v.t.

Voorzitter AC

Vacant

Voorzitter PR-commissie

Vacant

11. Beleidsplan*
12. Rondvraag.
13. Huldigen jubilarissen.
14. Voordracht / benoeming Lid van Verdienste***
15. Sluiting.

Gezien het belang van een aantal onderwerpen en beslissingen wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld.

Voor eventuele vragen/opmerkingen m.b.t. de agenda en/of voorstellen kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van het bestuur.

Namens het bestuur,

Gerjan Wezenberg
(secretaris bestuur) secretaris.bestuur@deltasteur.nl

* De notulen van de vorige vergadering, begroting en de diverse jaarverslagen zijn twee weken voorafgaand aan de ALV te downloaden van de website.

** Financieel jaarverslag en begroting zijn twee weken voorafgaand aan de ALV op te vragen bij de secretaris.

*** Het bestuur stelt voor een lid van verdienste te benoemen vanwege zijn/haar jarenlange inzet voor de vereniging en bijdrage. De naam van de voorgedragen persoon zal in de vergadering bekend worden gemaakt. De ALV dient te besluiten op basis van deze voordracht.

De jaarverslagen van waterpolo en de zwemcommissie zijn via de onderstaande link te downloaden:

Jaarverslag waterpolo

Jaarverslag zwemcommissie

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog