Uitnodiging 29ste Algemene ledenvergadering Deltasteur Kampen

Geschreven op 1 februari 2015

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 29ste Algemene Ledenvergadering van Deltasteur op donderdag 5 maart om 20.15 uur in het gebouw De Regenboog van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 32 te Kampen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Notulen ALV  juni 2014*
 5. Jaarverslag zwem-,/ waterpolo-, en activiteiten commissie*
 6. Jaarverslag penningmeester 2014*
 7. Verslag kas commissie
 8. Nieuwe kascommissie
 9. Definitieve begroting lopend jaar + voorlopige begroting 2016*
 10. Samenstelling bestuur: (zie schema onder de agenda)
 11. Beleidsplan*
 12. Huldigen jubilarissen.
 13. Voordracht / benoeming Ere Lid / Lid van Verdienste***
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Gezien het belang van een aantal onderwerpen en beslissingen wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld.

Voor eventuele vragen/opmerkingen m.b.t. de agenda en/of voorstellen kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de ALV melden bij de secretaris.

Namens het bestuur,

Gerjan Wezenberg
(secretaris bestuur)
secretaris.bestuur@deltasteur.nl

* De notulen van de vorige vergadering, begroting en de diverse jaarverslagen zijn te downloaden van de website

** Financieel jaarverslag en begroting zijn op te vragen bij de secretaris.

*** Het bestuur stelt voor om een lid van Deltasteur te benoemen als lid van verdienste en een ere lid te benoemen vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging en bijdrage. De namen van de voorgedragen personen zullen in de vergadering bekend worden gemaakt. De ALV dient te besluiten op basis van deze voordracht.

De bijlagen zijn via de onderste links te downloaden:

Definitieve agenda 29 ste Algemene ledenvergadering Deltasteur Kampen

Jaarverslag AC 2014 (def. d.d. 5-3-2015)

Jaarverslag Bestuur 2014 (def. d.d. 5-3-2015)

Jaarverslag PR 2014 (def. d.d. 5-3-2015)

Jaarverslag Waterpolo (def. d.d. 5-3-2015)

Jaarverslag Zwemcommissie 2014 (def. d.d. 5-3-2015)

Notulen algemene ledenvergadering 12 juni 2014

Visie-document-Deltasteur-2015 (def. d.d. 5-4-2015)

 • Sport inn Kampen
 • Marcels Kaaskraam
 • Carwash Kampen
 • Kamper Flora
 • Jaco Bouw
 • Lokhorst Autobedrijf
 • DEKA Kozijnen
 • Peppers unlimited IJsselmuiden
 • The ReadShop Kampen
 • Het Ponton Kampen
 • The Read Shop IJsselmuiden
 • Boogaard GWW
 • Bemog